Algemene Ledenvergadering

donderdag 19 maart 2020 - 13:30 tot 16:00

locatie: Theaterzaal van De Boodschap

 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

AGENDA

1.  Opening door de voorzitter.

2.  Verslag ledenvergadering 13 maart 2019.

3.  Jaarverslag 2019.

4.  Bestuursverkiezing. Voorstel tijdelijke uitbreiding bestuur. 

Aftredend Henny van den Udenhout. Voordracht kandidaten door bestuur: Marian Heesbeen (vacature) en Charles Verhoosel. Melden tegenkandidaten bij secretaris tot 7 maart 2020, schriftelijk via postvak Oase of via e-mail info@sv-rijen.nl

5.  Vaststellen jaarrekening 2019.

     5a. Balans per 31 december 2019.

     5b. Exploitatierekening 2019.

     5c. Toelichting balans per 31 december 2019.

     5d. Toelichting exploitatierekening 2019.

     5e. Inventarisstaat per 31 december 2019.

     5f.  Verslag kascontrolecommissie.

6.  Benoeming nieuwe kascontrolecommissie: een lid en een reserve lid.

7.  Vaststellen begroting 2020.

8.  Vaststellen contributie 2021.

9.  Vaststellen Beleidsplan 2020-2025.

10. Mededelingen.

11. Rondvraag en sluiting.

 

Klik op de vergaderstukken om ze te bekijken.

Jaarverslag 2019, jaarrekening 2019, begroting 2020

en het beleidsplan 2020-2025.

Ze liggen ook ter inzage in de Oase. Vragen en opmerkingen kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk 10 maart 2020 bij het secretariaat via info@sv-rijen.nl of in postvak Oase.

Na de vergadering is er een optreden van Country Line Dance 50+ en van goochelaar Hakarmi.